<?
//นับรอบปีของอายุ เทียบกับปีปัจจุบัน
$a=1;
$b=1979; //เช็คปีเกิด

while($b<=2009){
 echo"ปีที่ $b<br>";
 for($a=1;$a<=12;$a++){
  echo"เดือนที่ $a<hr>";
   for($i=1;$i<=31;$i++){
    $birthday="$i/$a/$b";
    list($day,$month,$year)=explode("/",$birthday);
    $mnow=mktime(0,0,0,date("m"),date("d"),date("Y"));
    $mold=mktime(0,0,0,$month,$day,$year);
    $nm=$mnow-$mold;
    @$y=(date("Y",$nm)-1970);
    @$m=(date("m",$nm)-1);
    @$d=(date("d",$nm)-1);
    echo"<FONT SIZE=-1 COLOR=>วันที่ $i ,  $y-$m-$d</FONT>";
    echo"<br>";
     } 
 echo "<br>";
 }
$b++;
 echo "<br><br>";
}
//ค่าของวันที่เท่ากับ 0-0-0 คือวันเริ่มต้นของการคำนวนอายุ ถอยหลังไปจนถึงปีที่เราเกิดสามารถดูได้ว่าได้กี่ปีกี่เดือนกี่วัน
?>

Comment

Comment:

Tweet