PHP function village ใช้แยกข้อมูลจากข้อมูลหมู่บ้าน ของจปฐ ที่เป็น access

สามารโหลดข้อมูลจากเว็บ http://118.175.0.190/BMN/BMN_Arean.asp

ซึ่งข้อมูลจะเป็น access

จากนั้นต้องทำการ eport ให้เป็น txt ออกมาก่อน

ซึ่งต้องใช้วิธีการ eport แบบ ใช้ แท็บ และ ไม่ใช้สัญลักษณ์อะไรในการคั้น จากนั้น จะได้ 

txt ไฟล์ที่ออกมาแล้ว  

ภูมิธรรม 610102 61010202
วัดยาง 610102 61010203
ท่าทอง 610102 61010204
พันตุ่น 610102 61010205
เนินม่วง 610102 61010206
ไอ้หุ 610102 61010207
น้ำตก 610103 61010301
เนินตูม 610103 61010302
ปากกะบาด 610103 61010303
ดินแดง 610103 61010304
บางกุ้ง 610103 61010305
บางใหญ่ 610103 61010306
บางกุ้ง 610103 61010307
จักษา 610103 61010308
ดอนปอแดง 610104 61010401
โนนสำโรง 610104 61010402
หนองตางู 610104 61010403
ห้วยปลาขาว 610104 61010404
ดอนขวาง 610104 61010405

ตัวอย่าง 

เกาะลูกมอญ 610102 61010201

เกาะลูกมอญ : ก็คือชื่อของหมู่บ้าน

 610102 : รหัสของตำบล

61010201 : รหัสของหมู่บ้าน

สามารถแยกให้เห็นได้ดังนี้ 61=รหัสจังหวัด ,01=รหัสอำเภอ, 02=รหัสตำบล, 01=รหัสหมู่บ้าน หรือ หมู่ที่ 1 นั้นเอง

จากนั้นถึงจะใช้ php แยกข้อมูลที่ต้องการออกมาซึ่งต้องใช้วิธีนี้

function village($f){
$file=fopen('village/village'.$f.'.txt','r');
   while (!feof($file)){
      $buffer = fgets($file, 4096);
   $text= explode(" ",$buffer);
   $v_code=substr($text[2],6,2);
   $t_code=substr($text[2],4,2);
   $a_code=substr($text[2],2,2);
   $p_code=substr($text[2],0,2);
      $ne.="INSERT INTO `village` VALUES ('$v_code','$text[0]','$t_code','$a_code','$p_code');";
   $ne.="
";
   }
   fclose($file);
   return $ne;
}
for($i=1;$i<=76;$i++){
$mm=read($i);
echo $mm;
}
?>

ก็จะได้

INSERT INTO `village` VALUES ('01','เกาะลูกมอญ','02','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('02','ภูมิธรรม','02','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('03','วัดยาง','02','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('04','ท่าทอง','02','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('05','พันตุ่น','02','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('06','เนินม่วง','02','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('07','ไอ้หุ','02','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('01','น้ำตก','03','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('02','เนินตูม','03','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('03','ปากกะบาด','03','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('04','ดินแดง','03','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('05','บางกุ้ง','03','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('06','บางใหญ่','03','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('07','บางกุ้ง','03','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('08','จักษา','03','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('01','ดอนปอแดง','04','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('02','โนนสำโรง','04','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('03','หนองตางู','04','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('04','ห้วยปลาขาว','04','01','61');
INSERT INTO `village` VALUES ('05','ดอนขวาง','04','01','61');

จากนั้นจึง save เป็น txt อีกที เพื่อนำไป import เข้า Mysql เพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรมหลักต่อไป ซึ่งข้อมูลมีเยอะมาก

edit @ 18 Aug 2009 19:36:35 by พีระพล โภยะโล

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณอีกเช่นเคยค่ะ Hot!

#1 By usagisama on 2009-08-18 20:30